001. ท่อประปา พีวีซี ตราช้าง ตราเสือ สำหรับงานทั่วไป
ELEPHANT BRAND WATER SUPPLY PIPE
ข้อต่อพีวีซี ตราช้าง งานรับแรงดัน
ELEPHANT BRAND FITTING PRESSURE WORK INJECTON
อุปกรณ์พีวีซี งานรับแรงดัน
ACCESSORIES PRESSURE WORK
ชมภาพสินค้าทั้งหมด >>

002. ท่อพีวีซีตราช้าง ท่ออุตสาหกรรม
ELEPHANT BRAND INDUSTRIAL PIPE
ข้อต่อพีวีซี ตราช้าง งานระบายน้ำ (ฉีด)
ELEPHANT BRAND FITTING DRAINAGE WORK INJECTION
อุปกรณ์พีวีซี ตราช้าง
ELEPHANT BRAND ACCESSORIES
ชมภาพสินค้าทั้งหมด >>
003. ท่อพีวีซี ตราช้าง ท่อร้อยสายไฟฟ้า
ELEPHANT BRAND TOT PIPE
ข้อต่อพีวีซี ตราช้าง งานร้อยสายไฟฟ้า (ฉีด)
ELEPHANT BRAND FITTING TOT WORK INJECTION
ชมภาพสินค้าทั้งหมด >>
004. ท่อพีวีซี ตราช้าง ท่อร้อยสายไฟฟ้า สีขาว
ELEPHANT BRAND WHITE ELECTRIC CONDUIT PIPE
ข้อต่อพีวีซี ตราช้าง งานร้อยสายไฟฟ้า สีขาว
ELEPHANT BRAND FITTING TOT WORK WHITE
ชมภาพสินค้าทั้งหมด >>
005. ท่อพีวีซี ตราช้าง ท่อเกษตร
ELEPHANT BRAND AGRICULTURE PIPE
ข้อต่อพีวีซี ตราช้าง งานเกษตร (ฉีด)
ELEPHANT BRAND FITTNIG AGRICULTURE WORK INJECTION
ชมภาพสินค้าทั้งหมด >>