บริษัทฯรับเรื่องและสอบถามข้อมูล
จากลูกค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
ต้องการของลูกค้า: สินค้า,ราคา 
และเวลาที่ต้องการใช้ เพื่อประกอบ
การตัดสินใจสั่งซื้อ

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ลูกค้า
สามารถติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่

ฝ่ายขาย :
สินค้าท่อพีวีซี ติดต่อ
คุณพักตร์วิภา พีรมธุกร
โทร: 089-480-6381, 089-005-4916

สินค้าแพลเลท ติดต่อ
คุณ ธนูภัทร พีรมธุกร
โทร: 081-818-3904, 081-644-4015

บริษัทฯ จะแจ้งเรื่องกลับพร้อม
ข้อมูลที่แน่นอนกลับไปยังลูกค้า
ในเวลาที่รวดเร็ว ปริมาณสินค้า
ราคาและความพร้อมในการจัดส่ง 
ให้ตรงกับกับความต้องการของลูกค้า

เอกสารที่ต้องการในการเปิด
ลูกค้าใหม่ กับทางบริษัทฯ คือ 
ใบ ภพ.20 , หนังสือรับรองบริษัทฯ 
ใบ Pay-in มาพร้อมกับใบสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย 
         สาขาบางบอน
         เลขที่บัญชี 055-1-09982-2 
         บัญชีกระแสรายวัน

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
         สาขาถนนเอกชัย
         เลขที่บัญชี 147-2-29688-5 
         บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
         สาขาย่อยปตท.ถนนเอกชัย
         เลขที่บัญชี 555-1-02161-8 
         บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ 
         สาขาย่อยเซ็นทรัลพระราม 2
         เลขที่บัญชี 033-0-41737-9 
         บัญชีสะสมทรัพย์

ธนาคารอื่นๆ โปรดระบุและแจ้งกับ
ทางเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

ในการจัดส่งสินค้า ทางบริษัทฯมีบริการจัดส่งสินค้า ดังนี้

สินค้าท่อและอุปกรณ์พีวีซี :
จัดส่งฟรีทุกกรณี แต่ยอดการสั่งซื้อต้องไม่ต่ำ่กว่า 50,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับปริมาณ และชนิดของสินค้าในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง เช่น จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศโดยสามารถกำหนดวันส่งได้ ถ้ามียอดสั่งซื้อตั้งแต่150,000 บาท หรือ 1 คันรถขึ้นไป ยอดการสั่งซื้อที่ต่ำกว่า 150,000 บาท หรือไม่เต็มคันรถการจัดส่งไม่สามารถกำหนด วันส่งได้ ซึ่งจะใช้เวลาในการจัดส่งภายใน 1 สัปดาห์ ยอดการสั่งซื้อที่ต่ำกว่า 50,000 บาท ต้องรอรวมเที่ยวขนส่ง ซึ่งอาจใช้เวลาในการขนส่ง  ประมาณ 1 สัปดาห์ หรือมากกว่า

สินค้าแพลเลท :
บริษัทฯจะจัดส่งให้ฟรี ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ มียอดสั่งซื้อ 100 ตัวขึ้นไป ต่างจังหวัด การคิดค่าขนส่ง ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อและระยะทาง