ทางบริษัทคอทเลอร์ เรามีความมุ่งหวังและตั้งใจจัดทำคอลัมน์แหล่งความรู้นี้ขึ้นเพื่อจุดประสงค์ เป็นแหล่งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเภทของเม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ท่อ PVC ซึ่งทางบริษัทได้ค้นคว้าเนื้อหาทั้งหมด มาจากแหล่งความรู้หลายๆแหล่งวิชาการ โดยเนื้อหาในแหล่งความรู้นี้ จะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดั้งนี้ 

1.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเม็ดพลาสติก
     ชนิดของเม็ดพลาสติกในการผลิตสินค้าในแต่ละชนิด 

2.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับท่อ PVC 
     2.1 ประวัติความเป็นมาของท่อ PVC
     2.2 ชนิดของท่อ PVC : ท่อสีฟ้า, ท่อสีเหลือง, ท่อสีเทา 

3.
ท่อ PVC กับ 6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
     3.1 ความต้านทานการผุกร่อน
     3.2 ผลกระทบจากอุณหภูมิ
     3.3 ความต้านทานต่อชีวภัย
     3.4 ความต้านทานต่อดินฟ้าอากาศ
     3.5 ความต้านทานการสึกกร่อนจากการเสียดสีหรือขูด
     3.6 ความต้านทานการเกาะตัวของวัสดุต่าง ๆ ที่ผิวในของท่อ